1. ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid.
 2. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Kaiserhof OÜ, aadress Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru tn 2, 10140, registrikood 16097148, tel +372 646 6995, e-posti aadress kohvik@peppersack.ee (edaspidi andmetöötleja).
 3. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
 4. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
 5. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

 1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt e-poe ja e-posti vahendusel, samuti Peppersack kohvikus ja restoranis kohapeal või telefoni teel tellimusi vastu võttes.
 2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
 3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
 4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
  • ees- ja perekonnanimi;
  • telefoninumber;
  • e-posti aadress;
  • aadress;
  • arvelduskonto number;
  • maksekaardi detailid;
  • ostuajalugu.
  • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
   • a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
   • b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
   • c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
   • f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
 1. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
  • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks. Isikuandmeid nagu andmesubjekti nimi, e-post, telefoni nr ja aadress töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega ning arvete koostamisega seonduvaid küsimusi.
  • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
  • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
  • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
  • Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
  • Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagava isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse andmesubjekti isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil kohvik@peppersack.ee.
 6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

6. LÕPPSÄTTED

 1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ  (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  • Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://pood.peppersack.ee kaudu.

ru_RU